Algemene Voorwaarden

Alle cliënten worden geacht kennis te hebben genomen en akkoord te zijn gegaan met onderstaande bepalingen, u tekent hiervoor op het aanvraagformulier. Dit kunt u afdrukken bij contact. Wij verzoeken u dit ingevuld en ondertekend mee te nemen naar uw afspraak. Wij willen u erop attenderen dat de echo niet uitgevoerd wordt als wij niet in bezit zijn van dit formulier.

Aansprakelijkheid

Het doel van de echo is niet medisch diagnostisch. De echo geeft de ouders de mogelijkheid een kijkje te nemen naar de baby tijdens de zwangerschap. Er wordt niet gekeken naar eventuele pathologie van de ongeborene. Mocht Pretechocentrum UKKIE ondanks dat er niet gekeken wordt naar afwijkingen, toch iets ontdekken, dan houdt deze zich het recht voor, in overleg met u, de behandelend verloskundige of gynaecoloog in te lichten. U geeft hiervoor toestemming door diens naam te vermelden op het aanvraagformulier. Mocht u van te voren al op de hoogte zijn van afwijkingen bij uzelf dan wel bij uw ongeboren kind, dient u dit vóór aanvang van de pretecho kenbaar te maken.

Omdat er niet gekeken wordt naar pathologie kunt u Pretechocentrum UKKIE nooit aanspreken op achteraf gebleken afwijkingen van het kind. Het consult is een vrije keus van de individuele cliënt. Vooraf wordt gekozen voor een van de aangeboden echo’s.

Bij eventuele geslachtsbepaling kan nooit 100% zekerheid worden gegeven. In geval van twijfel zal er geen uitspraak worden gedaan. Pretechocentrum UKKIE kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele foutieve beoordeling van het geslacht.

Pretechocentrum UKKIE attendeert u erop dat je bij een 3D & 4D echo afhankelijk bent van de ligging van het kindje. Soms kunnen wij daar wat aan veranderen (even op de zij liggen of even staan) maar als een kindje echt lekker ligt te slapen dan verandert een positie niet zo snel. Mocht het zo zijn dat wij echt alleen een ruggetje of niets van het gezichtje te zien krijgen dan mag je bij ons gratis terug komen voor een herkansing. Wanneer er na de tweede poging weer geen goede 3D & 4D echo kan worden gemaakt, wordt het niet nogmaals geprobeerd.

Zelfs na tientallen jaren wetenschappelijk onderzoek zijn geen schadelijke effecten geconstateerd bij het gebruik van echografische apparatuur. Pretechocentrum UKKIEneemt geen verantwoordelijkheid voor effecten op lange termijn.

Betaling

Betaling dient contant te geschieden voor aanvang van de echo. De tarieven kunnen halfjaarlijks aangepast worden. Bij het in gebreke blijven van de betaling blijft het beeldmateriaal in bezit van Pretechocentrum UKKIE. Bij Pretechocentrum UKKIE vindt geen restitutie van geld plaats.

Afspraak

Wij willen je met nadruk vragen op tijd op je afspraak te zijn. Het zou jammer zijn als wij minder tijd voor de echo hebben en je dus korter van de beelden van het kindje kunt genieten.

Gebreken USB stick

Eventuele gebreken van een USB stick dienen uiterlijk binnen 7 dagen na de echo gemeld te worden bij Pretechocentrum UKKIE. Wij adviseren u voorzichtig met uw USB stick om te gaan en er geen andere bestanden op te zetten.

Technische gebreken

In geval van een overmachtssituatie of een technisch gebrek van de apparatuur zal er zo snel mogelijk contact opgenomen worden om je op de hoogte te brengen en een nieuwe afspraak in te plannen. 

Algemeen

Pretecho Centrum Westland verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die tijdens het maken van een echo ter kennis komt.